• آسمان آبی برای تهران
  • تهران برای زندگی
  • تهران شهری برای همه
  • تهران شهری برای زندگی
45000
فعالیت قانونی شورایاری برای تهران

فعالیت قانونی شورایاری برای تهران

شورای اسلامی شهر تهران در دوره اول با تصویب مصوبه تشکیل انجمن شورایاری محلات،...

ادامه
آسمان آبی، زمین پاک برای تهران

آسمان آبی، زمین پاک برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
عدالت در توزیع امکانات برای تهران

عدالت در توزیع امکانات برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای تهران

حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
تاب آوری و ایمنی برای تهران

تاب آوری و ایمنی برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
صیانت از باغات برای تهران

صیانت از باغات برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
حفاظت از بافت تاریخی برای تهران

حفاظت از بافت تاریخی برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
شفافیت و مبارزه با فساد برای تهران

شفافیت و مبارزه با فساد برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
اصلاح و بهبود مدیریت برای تهران

اصلاح و بهبود مدیریت برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برا...

ادامه
پروژه های توسعه محلی برای تهران

پروژه های توسعه محلی برای تهران

بدون شک اجرای پروژه های توسعه محلی با اخذ نظر مشورتی از شورایاران در تعیین...

ادامه

همه با هم برای تهران رای می دهیم…

تهران شهر ماست و ما برای نقش آفرینی در شهرمان باید از حق رای خود استفاده کنیم. انتخاب اعضاء شورای شهر موثر و مفید برای تهران وظیفه شهروندی ما به شمار می رود؛همه با هم با استفاده از ظرفیت قانونی انتخابات صدای شهرمان خواهیم بود و بهترین ها را برای تهران انتخاب خواهیم کرد تا تهران شهری برای زندگی باشد...
{dn} {dl}
{hn} {hl}
{mn} {ml}
{sn} {sl}
img
3734234
img
img